Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Velké dějiny zemí Koruny české VII.Úvodník: 1526-1618
Po delší časové prodlevě způsobené zaneprázdněností autorů, ale i jejich snahou dané téma co nejobsažněji zpracovat, vychází další díl Velkých dějin. Nicméně se čtenáři sedmého dílu dočkali.

Článek:

Popisuje pro naše dějiny jistě dost kontroverzní období od nástupu Habsburků na český trůn, což byla změna tak zásadní, že měla rozhodující vliv na další vývoj událostí. V letech přímé i nepřímé konfrontace politické síly českých stavů vůči císařům, rozporů v náboženské oblasti táhnoucí se už od husitských válek, se rodil fenomén Bílé hory.
I přes klíčící se katastrofu období znamenalo hospodářský i kulturní rozvoj české oblasti, i když značně pokulhávající za západní oblastí Evropy, kde naopak čilý zámořský obchod posunul Španělsko, tzn. druhou habsburskou větev, daleko před střední Evropu.

Na počátku se čtenář podrobně seznamuje s okolnostmi volby Ferdinanda I. českým králem a podílem stavů na této události. Sledujeme politicko – náboženskou cestu k prvnímu stavovskému odboji. Po jeho potlačení král činí zásadní opatření, která ochromují převážně města. Určitě zajímavé počtení je o době rudolfínské, která se někdy nekriticky zveličuje, či naopak se vláda Rudolfa podrobuje zdrcující kritice. Zde se seznámíme s nekonfrontačním stanoviskem.

Knihu doplňuje spousta mapek, soudobých kreseb a rytin, fotografií artefaktů, které umožňují vytvořit si ještě lepší přehled o neklidné době. Samozřejmě nechybí bohatý poznámkový aparát, bibliografie a na přílohách se seznámíme převážně s rodokmeny šlechty, která tehdy hýbala dějinami.

Kniha asi není určena ke klasickému čtení, ale je úžasným studijním materiálem a jako taková by neměla chybět v knihovnách těch, které české dějiny oslovují, ale i těch, kteří ještě moc znalostí nemají.

Luxusní úpravu knihy, připomínající kožené vazby, navíc doplňuje kartónový obal, který knížku chrání před poškozením.


Sedmý díl napsal prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (1963), historik dějin raného novověku. V současné době působí jako vedoucí Katedry historických věd na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice, externě vyučuje na Ústavu českých dějin FF UK Praha (od 1996) a vede správu numismatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku politických a kulturních dějin a vývoje peněžního oběhu v raně novověké Evropě.


Knihu vydalo nakladatelství PASEKA v roce 2005.

Zdroj fotografie:www.paseka.cz16.08.2005 - Jindřiška Kodíčková