Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Jasnozřivé myšlenky žhnou jako pochodeňÚvodník: ... budou se klanět před zbožštěným NIC svého vlastního bludu... ....aby bylo možné ovládat vykořisťovaný národ, musejí být spravedliví zapuzení a na jejich místa dosazeni nejdrzejší z vykořisťovatelů... ... pochlebovači nových pánů se najdou a vyrojí okamžitě...

Článek:

Pražský rodák Franz Werfel (1890 – 1945) patří do skupiny německy píšících židovských autorů. Počátky jeho tvorby se spojují s kulturním kvasem počátku 20. století v Praze, kde vzniká jedinečná syntéza české, německé a židovské kultury, jež se navzájem obohacují. Po první válce žije ve Vídni, jelikož se domnívá, že Praha německy píšícím již neposkytuje dostatečný prostor. Přesto si pozitivní vzpomínky na českou metropoli nese s sebou a často se objevují v jeho dílech. Po zachvácení střední Evropy fašismem odchází do Francie, posléze do USA. Antisemitismus považuje za selhání evropské kultury, velmi bolestně ho prožívá.
Z rozsáhlého díla jmenujme např. Čtyřicet dnů, román Píseň o Bernardettě, který vznikl jako výraz autorova díku za záchranu před fašismem při útěku z Lurd - líčí lurdský zázrak spolu s autentickými průvodními i následnými jevy. Dále povídky Maloměšťákova smrt, Zlá legenda o utržené oprátce, Ne vrah, zavražděný je vinen, oceněný román Kozlí zpěv. Vynikající znalosti hudby a divadla zúročil v životopisném románu
Verdi.

K vrcholům tvorby náleží rozsáhlý, textově vynikající mystický román Jeremjáš - Slyšte hlas. Myšlenkově velice hluboký, náročný na maximální soustředění, protože je škoda každého slova, každého poselství, jež by se v duši čtenáře neuhnízdilo.

V obsáhlém historickém románu se ocitáme ve starověku v době vlády mocného babylonského krále Nabukadnesara. Na historickém podkladě Werfel rozvíjí neuvěřitelně současný příběh. Současný v době, kdy ho psal, to znamená za nadvlády německého nacismu, současný i dnes, kdy se nám znovu dostává do ruky. Starověké dění reflektuje jako podobenství se soudobými problémy a nabízí poněkud neradostný pohled do budoucnosti. Průvodce nám ztvárňuje starozákonní prorok Jeremjáš, jenž přestává patřit sám sobě, nepociťuje světské touhy a potřeby, ale cele se věnuje skrze své poslání prospěchu národa. Setkává se s ústrky, násilím právě od těch, jimž tlumočí na jejich žádost Slovo. Mocní si boží hlas interpretují dle svých potřeb a zamýšlených akcí, ospravedlňují tak i svá pochybená rozhodnutí.

Životní pouť Jeremjášova nás zavede do královského domu, jsme svědky nezadržitelného pádu posledních judských králů až do otrockého azylu v Egyptě. Spolu s Jeremjášovým se zachvěje radostí i naše srdce nad jejich návratem, novou šancí, abychom nakonec s pohnutím sledovali definitivní rozboření Jeruzaléma s chrámem. Následuje rychle postupující konečná devastace ducha a rozumu národa, který tolikrát dokázal povstat z trosek. Nyní se opět apaticky rozplývá v milosrdném otroctví. Tam neznámo kde končí i opravdový, vědoucí život skromného, statečného proroka.
Kromě historické linie si čtenář, toužící po duchovních a mystických prožitcích, po setkání s moudrostí Pána, nalezne svoji cestu k vyššímu poznání cyklicky se opakujících dějinných zvratů. Nejedná se o pouhý náboženský text, ale o mnohovrstevnost filosofických pohledů posílených antickou moudrostí a okořeněných pokorou a vírou. Jasnozřivé podobenství a poselství čtenáře zaskočí. Nelze ignorovat hořící pochodeň osvětlující hroby předků. Zdá se zbytečné znovu kráčet stejně neschůdnou cestou nad okrajem bezedné propasti, kam lidstvo směřuje kvůli zpupnosti, nerozumu, touze po osobním prospěchu. Kniha nakonec hovoří stejně jasným hlasem, jako kdysi zoufalý Jeremjáš. Umění však je slyšet správně !!!

Knihu F. Werfla Jeremjáš – Slyšte hlas vydalo nakladatelství VYŠEHRAD v roce 2006.

Zdroj fotografie: http://www.kosmas.cz/knihy/127548/Jeremjas/08.08.2006 - Jindřiška Kodíčková