Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Udusí se Ostraváci?Úvodník: "Dusíme se. Pomozte," žádají Ostravané. Vlivem silného mrazu a inverze jsou Ostravané v akutním ohrožení zdraví, vyzývají proto kraj i hutní společnost ArcelorMittal Ostrava k rychlému jednání.

Článek:

Aliance Nebe nad Ostravou dnes vyzvala vedení společnosti ArcelorMittal
Ostrava, aby společnost přijala okamžitá opatření na snížení emisí a přispěla
ke zlepšení stavu ovzduší. Vlivem nepříznivých rozptylových podmínek trpí
zejména lidé žijící v nejbližším sousedství hutí.

Výzva směřuje i představitelům Moravskoslezského kraje, aby ve spolupráci s
největšími znečišťovateli začali katastrofální situaci aktivně řešit. Podle
meteorologů je současný stav ovzduší na Otravsku jedním z nejhorších za
posledních několik let, naměřené denní koncentrace polétavého prachu dosahovaly
v Radvanicích a Bartovicích v minulých dnech až desetinásobku zákonného limitu.

Právník Jan &Srytr z Ekologického právního servisu k tomu říká: " Vážnost
situace si žádá okamžitá opatření. Věříme, že ArcelorMittal dostojí svému
dobrovolnému závazku být dobrým sousedem a sníží, případně zcela zastaví
výrobu. V jeho okolí jsou lidé bezprostředně ohroženi na zdraví."


Rekapitulace případu ArcelorMittal Ostrava:

Společnost ArcelorMittal provozuje v Ostravě největší hutní podnik v ČR, s
roční kapacitou přesahující 3 mil. tun vyrobené oceli. Z údajů uvedených v
integrovaném registru znečištění vyplývá, že společnost ArcelorMittal je
dlouhodobě největším stacionárním zdrojem emisí polétavého prachu (PM10) a
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v České republice a největším
stacionárním zdrojem emisí arsenu v Moravskoslezském kraji (vztaženo k letem
2004, 2005 a 2006). Samotný hutní komplex je umístěn v těsném sousedství obytné
zástavby několika obvodů města Ostravy. Dle dat naměřených monitorovací stanicí
provozovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dochází např. v městském
obvodu Radvanice a Bartovice, ležícím cca 1,5 - 3 km od hranic závodu, k
pravidelnému překračování následujících limitů:

a) ročního limitu prašnosti PM10 40ug.m -3, a to ve všech letech (2005, 2006,
2007) o cca 65 %;
b) denního limitu prašnosti 50 ug.m -3 o maximálním počtu 35 ti překročení
ročně, a to v roce 2005 o cca 440%, v roce 2006 o cca 430% a v roce 2007 o cca
500%;
c) ročního cílového limitu celkového obsahu benzo(a)pyrenu v částicích PM10 1
ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 900%, v roce 2006 o cca 1050% a v roce 2007 o
cca 800%;
d) cílového ročního limitu celkového obsahu arsenu v částicích PM10 6 ng.m -3,
a to v roce 2005 o cca 100%, v roce 2006 o cca 120% a v roce 2007 o cca 90 %.


Dne 14. 2. 2008 podal GARDE-EPS podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje k zahájení přezkumu integrovaných povolení vydaných pro provozy
ArcelorMittal [1] s odkazem na ustanovení šect;18 odst. 2 písm. e) zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), které stanovuje úřadu povinnost zahájit přezkum integrovaných
povolení v případě, že je:

"...znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že
významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu
přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení."


Zároveň GARDE-EPS upozornil, že úřad při vydávání integrovaných povolení pro
ArcelorMittal nesplnil své povinnosti vyplývající ze zákona o integrované
prevenci konkrétně povinnost:
- přihlédnout k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním
podmínkám životního prostředí (šect; 14 odst. 3)
- uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality životního
prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu"
(šect;15 odst. 1). a ani obecnou povinnost vyplývající z ustanovení šect; 6 odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb, tj. povinnost zohlednit při své činnosti fakt, že v území
nejsou dodržovány imisní limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší.

Dne 5. března vyzvalo více než 2300 občanů ostravské městské části Radvanice a
Bartovice a města &Senova peticemi společnost ArcelorMittal Ostrava a orgány
veřejné správy k tomu, aby, tak jak jim zákon ukládá, učinily opatření k
nápravě přetrvávajícího nezákonného stavu znečištění ovzduší v jejich obcích.

Dne 14. března 2008 podal GARDE-EPS v rámci řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí připomínky k záměru vybudování nové
žárové zinkovny, požadující důsledné zohlednění jejího kumulativního vlivu na
ovzduší spolu s ostatními provozy ArcelorMittal a zavedení opatření k omezení
primárních i sekundární prašnosti.

Dne 8. dubna 2008, podali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost,
Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení
"VZDUCH" žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava. V žalobě podané ke
Krajskému soudu v Ostravě se tak domáhají, aby společnost ArcelorMittal
zajistila zmírnění zdravotních rizik vyplývajících z nadlimitního znečištění
ovzduší v obydlích občanů Radvanic a Bartovic. Ve stejný den proběhla v centru
Ostravy demonstrace za zlepšení stavu ovzduší v regionu, které se zúčastnilo
několik set občanů.

Dne 19. června 2008 Právníci GARDE--EPS napadli rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (KÚ), který nezákonným způsobem povolil společnosti
ArcelorMittal navýšit kapacitu jednoho z jejích nejšpinavějších provozů
ocelárny, a to téměř o půl milionu tun oceli ročně.

Dne 11.9.2008 podal EPS správní žalobu k Městskému soudu v Praze proti
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo zamítnuto odvolání
proti nezákonnému rozhodnutí KÚ.


Občané mohou žádat ArcelorMittal také osobně prostřednictvím Zelené linky na
telefonním čísle 800 100 648, nebo podpořit stanoviska Aliance Nebe nad
Ostravou: www.nebenadostravou.cz.

 


Zdroj: http://www.nebenadostravou.cz

Ikonka: flickr.com

 28.01.2010 - redakce